معرفی

مشخصات فردی

صدیقه غفرانی

نام - نام خانوادگی : صدیقه   غفرانی

پست الکترونیکی : s_ghofrani@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برق مخابرات
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : برق الکترونیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق مخابرات

محل خدمت : دانشکده فنی مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (شهید باکری)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01/11/1377

صدیقه غفرانی
صدیقه غفرانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^